Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Macmillan coffee morning/ opening evening/Morning drop off letter

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Stad Ddiwydiannol Rising Sun, Blaina, NP13 3DQ

 

9.9.16
Annwyl Rieni,
Bore Coffi MacMillan
Gobeithiwn godi arian ar gyfer MacMillan Cancer Care trwy gymryd rhan yn eu hymgyrch ‘Bore Coffi Mwya’r Byd’ ar ddydd Gwener, Medi’r 30ain. Gofynnwn yn garedig am gyfraniadau o deisennau neu bisgedi os fedrwch gwneud hynny. Yn ogystal, gofynnwn i blant ddod â 20c – 50c er mwyn prynu teisen yr un pan fydd dosbarthiadau’n dod i’r bore coffi. Bydd y bore coffi ar agor i rieni a theuluoedd 9.30 – 10.30yb os hoffwch ymuno gyda ni. Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.
 
Noson Agored/Nosweithiau Rhieni
Diolch i bawb llwyddodd ddod i’r Noson Agored yn yr ysgol ar ddydd Mawrth, Medi’r 6ed. Os nad oedd yn bosibl i chi fynychu, bydd athrawon yn anfon gwybodaeth adref gyda’r plant neu trwy’r system dojo. Byddwn yn cynnal ail Noson Agored cyn hir er mwyn cyflwyno ‘giglets’ a strategaethau eraill yr ydym yn eu defnyddio er mwyn addysgu llythrennedd a rhifedd. Nodwch mai un cyfarfod canolig fydd hwn yn hytrach na chyfarfod ym mhob dosbarth dyddiad i ddilyn. Cynhelir Nosweithiau Rhieni ar Hydref 10fed ac 11eg – dyddiadur y tymor i ddilyn yr wythnos nesaf.
 
Gollwng Plant yn y Bore
Nawr bod plant wedi cael amser i ymgartrefi yn eu dosbarthiadau newydd, gofynnwn yn garedig i rieni ffarwelio â’u plant wrth ddrws yr adeilad yn hytrach na dod mewn a’u cymryd i’r dosbath. Mae hyn am resymau Diogelu Plant ac yn ffordd o ddiogelu oedolion yn ogystal â disgyblion. Os oes gennych broblem, gofynnwn i chi fynd i’r Derbynfa er mwyn i’r Clerc cysylltu gyda’r aelod o staff perthnasol. Diolch am eich cyd-weithrediad.
Yn gywir,

 

Mrs. A. M. Bellis
Pennaeth

 

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Stad Ddiwydiannol Rising Sun, Blaina, NP13 3DQ

 

9.9.16
Dear Parents,
MacMillan Coffee Morning
We hope to raise money for MacMillan Cancer Care by taking part in their annual campaign ‘The World’s Biggest Coffee morning’ on Friday, September 30th. We kindly request donations of cakes/ biscuits to sell at the coffee morning if you are able to do so. In addition, could children possibly bring 20p – 50p in order that they can buy a cake each when classes visit the coffee morning. The coffee morning will be open to parents and families 9.30 – 10.30am if you would like to join us. Thank you in advance for your support.
 
Open Evening/Parents’ Evenings
Many thanks to all those who attended this year’s Open Evening at the school on Tuesday, September 6th.  For those who were unable to attend, teachers will be sending home information or passing it on via the class dojo. We will also hold an additional Open Evening where we will again give parents the opportunity to see the ICT reading tool, ‘giglets’ and other strategies used to teach Literacy and Numeracy during the coming weeks. Please note that this will be held as one central meeting rather than in individual classes – date to follow. Parents Evenings will take place on October 10th and 11th – term diary to follow next week.  
 
Morning Drop-off
Now that children have had time to settle into their new classes, we kindly request that parents leave their children at the door rather than enter the building and take them to class. This is for Child Protection reasons and is as much to protect adults as is to protect pupils. If you have a problem and wish to speak to the class teacher, could you please report to Reception where the Clerk can contact the relevant member of staff. Thank you for your co-operation.
Sincerely,
 
Mrs. A. M. Bellis
Headteacher

Top