Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Noson Agored/ Open evening

Ysgol Gymraeg Bro Helyg                 
Griffin Lane, Stad Ddiwydiannol Rising Sun,
Blaina, Blaenau Gwent, NP13 3DQ
6.9.16
 
Annwyl Rieni/Warcheidwyr,
 
Noson Agored
 
Croeso nôl i flwyddyn academaidd newydd, gan obeithio y cawsoch gwyliau da!
 
Cynhelir Noson Agored ar gyfer rhieni ar nos Fawrth, Medi’r 6ed rhwng 3.30 a 5.30yh. Mae hyn yn gyfle i chi gwrdd ag athro/athrawes newydd eich plentyn/plant yn yr ystafell ddosbarth newydd, felly mae’n bwysig eich bod yn fynychu, os yn bosibl.
 
Bydd athrawon yn cyflwyno gwybodaeth hollbwysig ynglyn â threfniadau dosbarth e.e. amserlen yr wythnos, trefniadau gwaith cartref a llyfrau darllen, yn ogystal â chyflwyno’r strategaethau a defnyddir er mwyn addysgu llythrennedd a rhifedd e.e. VCOP/Tric a Chlic a Mathemateg pen (TAPAS.) Cewch hefyd gyfle i drafod targedau eich plentyn ar gyfer y tymor a sut y gallwch cefnogi’r dysgu.
 
Bydd athrawon yn cyflwyno’r wybodaeth pob hanner awr, h.y am 3.30yp, 4yp, 4.30yp a 5yp er mwyn rhoi cyfle i rieni ymweld â gwahanol dosbarthiadau os oes gennych mwy nag un plentyn. Yr un wybodaeth bydd pob tro felly dim ond unwaith sydd angen aros i glywed y cyflwyniad. Bydd yna gyfle hefyd i holi cwestiynau ac i nodi unrhyw gofidion sydd gennych chi neu sydd gan eich plentyn.
 
Bydd tê a choffi ar gael felly dewch yn llu!
 
Yn gywir,
 
Mrs. A. M. Bellis
Pennaeth
Top