Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Cyngor Eco - Eco Council

Cyngor Eco 

Eco Council

 

Mae aelodau'r Cyngor Eco yn cynrychioli llais ein disgyblion o bob dosbarth ar draws yr ysgol. Maen nhw'n ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r Byd. Rydym wedi derbyn y Wobr Platinwm a nawr yn parhau i weithio yn galed i edrych ar ôl ein hamgylchedd er mwyn cadw ein statws Platinwm!

 

Our school Eco Council members represent the views of our pupils from every class across the school. They are ethical, informed citizens that are ready to be citizens of Wales and the World. We have received our Platinum Award and are now continuing to work hard to look after our environment in order to keep our Platinum status!

 

 

Ein gweledigaeth / Our Vision

Ein gweledigaeth ar gyfer y flwyddyn yma yw datblygu'r ardal tu allan, lleihau ar faint o bapur a phlastig sy'n cael ei ddefnyddio yn yr ysgol ac annog pobl i fod yn unigolion iach a hyderus. Rydym yn awyddus i rannu syniadau ar draws yr ysgol ac yn gyffrous i sicrhau dyfodol gwyrdd a llwyddiannus i Ysgol Bro Helyg.

 

Our vision for this year is to develop our outdoor area, decrease the amount of paper and plastic used in the school and to encourage people to be healthy, confident individuals. We are keen to share our ideas across the school and excited to ensure a green and successful future for Ysgol Bro Helyg. 

 

 

Bydd y Cyngor Eco yn cynorthwyo'r ysgol i edrych ar ôl yr amgylchedd drwy'r isod:

The Eco Council will assist the school to look after the environment in these areas:

 

Sbwriel                                     Litter

    Lleihau gwastraff                      Reducing waste

        Arbed dŵr                             Saving water

   Trafnidiaeth                               Transport

         Arbed ynni                              Saving energy 

          Tir yr ysgol                          School grounds

        Byw'n iach                             Healthy living

Dinasyddiaeth Fyd Eang           Global Citizenship

 

 

 

Top